ROF al aparatului de specialitate al primarului

 

R.O.F. pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei MAGURELE - JUDETUL PRAHOVA

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA MAGURELE
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. MAGURELE nr. 13 din 28.05.2009

 

 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

AL APARATULUI DE SPECIALITATE

AL PRIMARULUI COMUNEI MAGURELE

JUDETUL PRAHOVA

 

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE

ART. 1 Regulamentul de organizare si functionare al aparatului propriu al primarului comunei Magurele a fost elaborat în baza Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, modificatã si completatã cu Legea nr.286/2006, si a altor acte normative în vigoare, în temeiul cãrora îsi desfãsoarã activitatea.

ART. 2 Comuna Magurele este unitate administrativ - teritorialã cu personalitate juridicã.

Comuna posedã un patrimoniu si are initiativã în ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale, exercitând, în conditiile legii, autoritatea în limitele administrativ - teritoriale stabilite.

ART. 3 Administratia publicã a comunei Magurele se întemeiazã pe principiile autonomiei locale, descentralizãrii serviciilor publice, eligibilitãtii autoritãtilor administratiei publice locale, legalitãtii si consultãrii cetãtenilor în probleme locale de interes deosebit.

ART. 4 Autoritãtile administratiei publice prin care se realizeazã autonomia localã la nivelul comunei sunt: Consiliul local al comunei Magurele, ca autoritate deliberativã si Primarul comunei Magurele ca autoritate executivã, organe alese conform legii.

ART. 5 Consiliul local si primarul functioneazã ca autoritãti administrative autonome si rezolvã treburile publice din comuna, în conditiile prevãzute de lege.

ART. 6 Primãria constituie o structura functionala cu activitate permanentã, formatã din primar,

viceprimar,administrator public, secretar si aparatul propriu de specialitate al primarului. Primaria aduce la îndeplinire hotãrârile Consiliului local si dispozitiile primarului, gestionand problemele

curente ale colectivitãtii în care functioneazã.

ART. 7 Consiliul local al comunei Magurele, la propunerea primarului, aprobã organigrama, numãrul de personal al aparatului propriu, precum si Regulamentul de organizare si functionare a acestuia, prin care se stabilesc competentele si atributiile personalului, în conditiile prevãzute de lege.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART. 8 Autoritãtile administratiei publice locale ale comunei Magurele au dreptul si capacitatea efectivã de a rezolva si gestiona în nume propriu si sub responsabilitatea lor o parte importantã a treburilor publice, în interesul colectivitãtii locale pe care o reprezintã.

ART. 9 Potrivit legii, Primarul îndeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:

a) atributii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în conditiile legii:

- îndeplineste functia de ofiter de stare civilã si autoritate tutelarã si asigurã functionarea serviciilor publice locale de profil;

- asigurã organizarea si desfãsurarea alegerilor, referendumului si recensãmântului.

b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local:

- prezintã consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economicã, socialã si de mediu a unitãtii administrativ-teritoriale;

- prezintã la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informãri;

- elaboreazã proiectele de strategii privind starea economicã, socialã si de mediu a unitãtii administrativ-teritoriale si le supune aprobãrii consiliului local;

c) atributii privind serviciile publice asigurate cetãtenilor:

- exercitã functia de ordonator principal de credite;

- întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului

bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;

- initiazã, în conditiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi si emiterea de titluri de valoare în numele unitãtii administrativ-teritoriale;

- verificã, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscalã a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât si a sediului secundar;

Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local.

ART. 10 Primarul poate delega exercitarea atributiilor ce ii revin, in conditiile legii, administratorului public, viceprimarilui sau secretarului, prin dispozitie emisa in cel mult 30 de zile de la validarea mandatului sau.

ART. 11 Atributiile secretarului comunei sunt:

- Participa in mod obligatoriu la sedintele Consiliului local;

- Coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara, si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de  specialitate a1 Consiliului local;

- Avizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale;

- Avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;

- Urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal;

- Asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat;

- Pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;

- Asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau primar, in termenul legal;

- Asigura aducerea la cunostinta publica a dispozitiilor cu caracter normativ;

- Elibereaza extrase sau copii de pe orice act normativ din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;

- Legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, in conditiile legii;

- Indeplineste functia de ofiter de stare civila;

- Indeplineste atributiile prevazute de Legea fondului funciar si de Ordonanta Guvernului nr. 1 / 1991 cu privire la secretar;

- Verifica si semneaza corespondenta privind stabilirea cuantumului ajutorului social, suspendarea, incetarea sau respingerea dreptului de ajutor social;

- Indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau incredintate de consiliul local si primar.

ART.12 ADMINISTRATORUL PUBLIC

Post înfiintat în conformitate cu prevederile art.112 dinLegea nr.215/2001, republicatã, privind

administratia publicã localã.

Administratorul public îndeplineste, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primarul, atributii de coordonare a aparatului de specialitate si a serviciilor publice de interes local, precum si aceea de ordonator principal de credite .

Principalele atributii sunt:

1. Urmãreste realizarea politicilor publice si implementarea programelor de dezvoltare.

2. Colecteazã informatii din mediul social si face recomandãri cu privire la calendarul

primarului.

3. Elaboreazã analize, sinteze si prognoze cu privire la situatia socialã si la impactul mãsurilor guvernului si administratiei publice locale.

4. Analizeazã solocitãrile venite din partea comunitãtii si a societãtii civile în raport cu programul primarului.

5. Acordã asistentã în asigurarea dialogului primarului cu cetãtenii si mass-media.

6. Verificã sesizãrile primite de primar.

7. Supravegheazã executia bugetarã la nivelul Primãriei Comunei Magurele si a ordonatorilor de credite secundari si tertiari.

 

 

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL

ART.13 Patrimoniul comunei Magurele este alcatuit din bunurile mobile si imobile care apartin domeniului public al localittii, domeniului privat al acesteia, la care se adauga drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.

ART.14 Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile.

ART.15 Domeniul privat este alcatuit din bunuri mobile si imobile, ce nu apartin domeniului public, dobandite prin modalitatile prevazute de lege.

ART.16 Consiliul local al comunei Magurele hotãrãste ce bunuri apartin domeniului public sau privat sã fie date în administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sã fie concesionate ori închiriate.

ART.17 Consiliul local hotãrãste cu privire la cumpãrarea si vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat al localitatii, în conditiile legii, avand obligatia inventarierii acestora.

 

 

ART.18 Consiliul local poate da în folosintã gratuitã, pe termen limitat, imobile din patrimoniul

lui societãtilor si institutiilor de utilitate publicã sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, în scopul îndeplinirii unor activitãti care satisfac cerintele cetãtenilor din comuna.

CAPITOLUL IV

BUGETUL SI ADMINISTRAREA ACESTUIA

ART.19 Finantele comunei Magurele se administreazã în conditiile prevãzute de lege, in conformitate cu principiile autonomiei locale, anualitatii, specializarii bugetare si echilibrului.

ART.20 Bugetul comunei Magurele se elaboreazã, se aprobã, si se executã în conditiile legii.

ART.21 Impozitele si taxele locale se stabilesc de cãtre Consiliul local al comunei  Magurele,în limitele si conditiile legii.

ART.22 Bugetul local este alcatuit din venituri proprii obtinute din taxe si impozite locale, din transferuri de la bugetul de stat, fonduri cu destinatie speciala, venituri obtinute din imprumuturi interne si externe precum si din alte surse.

CAPITOLUL V

STRUCTURA ORGANIZATORICA

ART. 23 Aparatul de specialitate al primarului comunei Magurele este organizat pe compartimente, conform organigramei aprobate de Consiliul local, care face parte integrantã din prezentul regulament. Primarul, viceprimarul, secretarul, administratorul public si aparatul de specialitate al primarului constituie primãria, institutie publicã cu activitate permanentã care aduce la îndeplinire efectivã hotãrârile Consiliului local si solutioneazã problemele curente ale comunei Magurele.

ART. 24 Întreaga activitate a primãriei este organizatã si condusã de cãtre primar, compartimentele fiind subordonate direct primarului, viceprimarilui, administratorului public sau secretarului care asigurã si rãspund de realizarea atributiilor ce revin acestora în conditii de legalitate si eficientã.

ART. 25 Primaria comunei Magurele este structurata pe  12 compartimente, in cadrul carora isi desfasoara activitatea 29 angajati (12 functionari publici si 17 personal contractual).

ART. 26 Compartimentele nu au personalitate juridica administrativã distinctã de cea a autoritãtilor în numele cãrora actioneazã.

ART. 27 Primarul conduce, îndrumã si controleazã activitatea compartimentelor functionale din cadrul primãriei, conform atributiilor prevãzute de lege.

Viceprimarul, administratorul public si secretarul îndrumã compartimentele functionale conform atributiilor pe care le au potrivit legii si delegate de cãtre primar.

ART.28 Aparatul propriu al Primariei Comunei Magurele  are urmatoarea structura organizatorica :

 1.-Compartiment Stare Civila , Secretariat, Resurse umane,Relatii cu Publicul

 2.-Compartiment Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara

 3.-Compartiment Agricol,Fond Funciar, Cadastru

 4.-Compartiment Juridic

 5.-Compartiment Achizitii Publice

 6.-Compartiment Financiar Contabil , Taxe si impozite, Casierie

 7.-Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului

 8.-Compartiment Administrativ

 9.-Compartiment Cultura

10.-Compartiment Politia Comunitara

11.-Compartiment Gospodarirea Apei

12.-Compartimentul Auditare Interna

 

 

 

ART. 29 Atributiile compartimentelor din cadrul Primãriei comunei Magurele sunturmãtoarele:

1. Compartimentul Stare Civila, Secretariat,Resurse umane, Relatii cu publicul

 Compartimentul Stare Civila, Secretariat si Relatii cu publicul se subordoneaza direct Secretarului comunei Magurele.

ATRIBUTII :

-inregistreaza actele si faptele de stare civila in registrul de nastere, casatorie si decese, inclusiv inscrierea filiatiei, divortului, schimbarii numelui si eliberarea certificatelor de nastere, de stare civila, la inregistrare si la cererea celor interesati, asigura oficierea casatoriilor intr-un cadru solemn;

-intocmeste buletine statistice de nastere, casatorie si decese si le comunica Directiei Judetene de Statistica. Deasemenea comunica orice modificare survenita in statutul civil al unei persoane;

-asigura reconstituirea registrelor de stare civila, pierdute sau distruse total sau partial;

-efectueaza mentiuni de retragere, sau renuntare la cetatenie romana si elibereaza certificate de nastere sau casatorie de pe actele de stare civila, care poarta aceste mentiuni;

-inainteaza organelor de politie si Centrului Militar buletine de indentitate si respectiv livretele militare ale celor decedati;

-inainteaza organelor de politie date nominale cu privire la inregistrarea nasterii cetatenilor domiciliati pe teritoriul Romaniei

-primeste cereri de schimbare a numelui si inainteaza organului de politie competent dosarele respective;

-intocmeste lucrarile de reconstituire a actului de nastere, casatorie sau deces;

-face propruneri de a se introduce, din oficiu, actiuni la instanta judecatoreasca pentru rectificarea, completarea sau anularea unor inregistrari din registrul de stare civila;

-asigura si raspunde de securitatea certificatelor de stare civila, pastrarea si conservarea, registrelor, cat si a celorlalte documente de stare civila ;

-inainteaza, dupa completare, registrul de stare civila exemplarul II la Consiliul Judetean Prahova;

-propune necesarul de registru, certificate de stare civila si formulare auxiliare;

-sesizeaza organele de politie, asupra eventualelor cazuri de disparitie a certificatelor de stare civila necompletate;

-atribuie coduri numerice personale la actele de nastere si le inainteaza la Directia Judeteana de Statistica;

-intocmeste darile de seama statistice si asigura transmiterea lor;

-intocmeste anexele;

-nu permite accesul si/sau stationarea in compartimentul de stare civila a oricarei persoane care nu-si justifica prezenta;

-preia, inregistreaza si comunica de urgenta secretarului comunei Magurele notele telefonice ;

-asiguara inregistrarea corecta a corespondentei in registrul de intrare - iesire ;

-distribuie corespondenta conform repartizarii dispuse de primarul si secretarul comunei Magurele ;

-expediaza corespondenta si tine evidenta gestionarii timbrelor ;

-asigura efectuarea lucrarilor de secretariat ;

-asigura preluarea oricarui tip de solicitare de competenta autoritatii publice si asigurarea transmiterii acesteia spre solutionare compartimentelor de specialitate;

-asigurã aplicarea reglementãrilor legale privind salarizarea personalului din Primãria Mgurele;

-intocmeste proiectul de hotãrâre pentru aprobarea de cãtre Consiliul local al comunei Magurele a organigramei, statelor de functii si de personal, împreunã cu anexele legale;

-in colaborare cu Serviciul Financiar-Contabilitate stabileste necesarul fondului de salarii si alte drepturi de personal, în vederea înscrierii în proiectul de buget si urmãreste folosirea eficientã si în conformitate cu prevederile legale a acestuia.

-efectueazã lucrãrile privind evidenta si miscarea personalului din Primãria comunei Magurele.

-intocmeste proiectele de dispozitii si celelalte lucrãri privind încadrarea si promovarea în muncã si de verificarea îndeplinirii de cãtre solicitanti a conditiilor prevãzute de lege.

-efectueazã lucrãrile legate de încadrarea, pensionarea si încetarea contractului de muncã, pentru personalul contractual din cadrul Primãriei Comunei Magurele.

-efectueazã lucrãrile legate de încadrarea, suspendarea, transferarea, pensionarea si încetarea raportului de muncã, pentru functionarii publici din cadrul Primãriei Primãriei Comunei Magurele.

-asigurã întocmirea, completarea si pãstrarea carnetelor de muncã ale salariatilor din Primãria Magurele.

-asigura înregistrarea si pãstrarea fiselor de evaluare a performantelor profesionale ale personalul contractual, a rapoartelor de evaluare ale functionarilor publici si a fiselor posturilor din cadrul compartimentelor Primãriei Magurele.

-organizeazã în luna decembrie pentru anul urmãtor, programarea concediilor de odihnã ale salariatilor aparatului propriu si urmãreste efectuarea acestora.

-tine evidenta zilelor de concediu medical,concediu de odihna, concediului de studii si a concediului fãrã platã pentru salariatii Primariei Magurele si verifica foile de pontaj intocmite de sefii de compartimente.

-intocmeste note de concediu privind concediul de odihna, concediul medical, concediul fara plata si concediul acordat pentru studiile salariatiilor Primariei Primãriei Comunei Magurele si le comunica Serviciului Financiar;

-elibereazã adeverinte solicitate de personalul din cadrul Primariei Magurele privind încadrarea, veniturile realizate, popriri, împrumuturi C.A.R, giranti, etc.

-elibereazã si tine evidenta legitimatiilor de serviciu a salariatilor Primãriei, precum si a consilierilor locali.

-organizeazã concursuri si examene în vederea ocupãrii posturilor vacante.

-rãspunde de organizarea si functionarea, potrivit legii, a comisiei de concurs; asigurã secretariatul acestei comisii.

-intocmeste situatii statistice legate de salarizarea si numãrul de personal al Primãriei,cerute de Directia Judeteana de Statistica Prahova si Directia Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat Prahova.

-intocmeste contractele de munca si urmãreste respectarea lor legalã.

-intocmeste si tine evidenta Registrului general de evidenta a salariatilor privind evidenta personalului contractual al Primãriei Comunei Magurele;

-asigura intocmirea, completarea si pastrarea dosarelor profesionale si personale ale functionarilor publici ai Primãriei Comunei Magurele;

-tine evidenta si intocmeste Registrul Declaratiilor de interese;

-tine evidenta declaratiilor de avere;

-intocmeste si tine evidenta Listei pentru avansare si promovare a functinarilor publici;

-prezintã, la cererea Consiliului Local si a Primarului rapoarte si informãri privind activitatea desfasurata, în termenul si forma solicitata.

-intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotãrâri in domeniul de activitate al serviciului, in vederea promovãrii lor in Consiliul local.

-introduce si actualizeaza programul continând datele functionarilor publici si comunica in termen de 10 zile orice modificare intervenita in situatia acestora la Agentia Nationala a Functionarilor Publici;

-elibereaza la cerere copii dupa carnetele de munca solicitate de salariatii Primãriei Comunei Magurele;

-intocmeste Registrul pentru evidenta datelor personale ale salariatilor Primãriei Comunei Magurele;

-supravegheaza activitatea de inregistrare si evidenta a contractelor de garantie;

-asigura legatura permanenta cu publicul prin organizarea si coordonarea activitatii de

relatii cu publicul la nivelul Primariei comunei Magurele;

-asigura transmiterea raspunsurilor catre petenti in termen legal;

-asigura transmiterea cererilor si a scrisorilor care nu sunt de competenta administratiei locale catre societatile comerciale, regiile si institutiile de a caror calitate depinde solutionarea acestora, urmarind modul de solutionare si transmitere a raspunsurilor catre petenti;

-supravegheaza activitatea de organizare a audientelor sustinute de primar, viceprimar, administratorul public si secretarul Primariei;

-organizeazã activitatea de prevenire a populatiei împotriva atacurilor din aer si a dezastrelor;

-asigurã pregãtirea formatiunilor de protectie civilã pentru interventie, precum si protectia populatiei prin înstiintare, alarmare, adãpostire si evacuare, protectia bunurilor materiale de orice naturã împotriva efectelor armelor nucleare, biologice si chimice;

-supravegheaza si asigura indeplinirea urmatoarelor activitati:

􀂾 Urmarirea modului cum sunt duse la indeplinire prevederile hotararilor Consiliului Local si a dispozitiilor Primarului, precum si respectarea metodologiei stabilite in acest sens, asigurand informarea Primarului asupra acestui aspect;

􀂾 Urmarirea functionalitatii compartimentelor de specialitate si a serviciilor publice si

propunerea de masuri pentru cresterea operativitatii in solutionarea problemelor

contribuind la organizarea unor activitati sau servicii;

􀂾 Stabilirea masurilor ce se impun pentru functionarea eficienta a serviciilor publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local;

􀂾 Prezentarea la cererea Consiliului Local si a Primarului de rapoarte si informari.

-indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, ordine ale Prefectului, dispozitii ale conducerii Primariei, hotarari ale Consiliului Local.

 

2.Compartimentul Asistenta sociala si Autoritate Tutelara

Compartimentul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara se subordoneaza direct Secretarului comunei Magurele.

ATRIBUTII :

-asigura solutionarea cererii de acordare a ajutorului social in termenul stabilit prin O.G.nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, modificata si completata prin Legea nr.233/2002 si Legea nr. 486/2003 pentru aprobarea O.U.G.nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite. Indruma cetatenii cu privire la actele necesare si verifica documentatia depusa;

-urmareste periodic respectarea conditiilor legale pentru acordarea ajutorului social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata prin O.U.G.nr.121/2002;

-asigura efectuarea anchetelor sociale si a referatelor sociale dispuse de Primarul comunei Magurele

-primeste si verifica intrunirea conditiilor legale de catre cererile de ajutor de urgenta;

-intocmeste statul de plata pentru ajutorul social ;

-primeste,verifica, solutioneaza si pastreaza dosarele privind plata drepturilor salariale pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap, conform Normelor metodologice privind incadrarea, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap aprobate prin H.G. nr. 427/2001;

-intocmeste, tine la zi si pastreaza in conditii de siguranta cartile de munca ale asistentilor personali;

-elibereaza adeverinte necesare beneficiarilor de ajutor social;

-intocmeste dosare de pentru plata alocatiei de stat pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-7 ani;

-realizeaza obiectivele necesare in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, conform Legii nr. 217/2003, modificata si completata prin O.G.nr. 95/2003;

-primeste si solutioneaza cererile privind acordarea indemnizatiei de nastere;

-intocmeste dosare pentru plata alocatiei familiale complementara si alocatia de sustinere monoparentala, potrivit O.U.G nr. 105/2003;

-intocmeste dosare pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat si gaze naturale, conform prevederilor O.U.G.nr.81/2003;

-primeste, verifica, solutioneaza si pastreaza dosarele privind plata drepturilor salariale pentru asistentii persoanelor varstnice, in conditiile Legii nr. 17/2000;

 

-organizeaza si controleaza activitatea stabilita prin hotararile consiliului local privind locurile subventionate in cadrul programului de ocupare temporara a fortei de munca din randul somerilor, conform Legii nr.76/2002, modificat si completata prin O.U.G. nr. 124/2002 si H.G.nr. 377/2002;

 

3.Compartimentul Agricol, Fond funciar, Cadastru

 Compartimentul Agricol, Fond funciar se subordoneaza direct Secretarului comunei Magurele.

ATRIBUTII :

-completeaza, tine la zi si centralizeaza datele din regsitrul agricol pentru comuna Magurele in termenele si modalitatea prevazute de O.G.nr.1/1992;

-asigura si participa efectiv la aplicarea prevederilor legilor fondului funciar, ia masuri in conditiile legii pentru evidenta, apararea, conservarea si folosirea completa si rationala a terenurilor agricole apartinand producatorilor agricoli privati si a terenurilor din administratrea Consiliului Local, raspunde, alaturi de factorii obligati, de intocmirea corecta, potrivit legii, a evidentei specifice din registrul agricol;

-asigura evidenta si folosirea rationala si completa a terenurilor agricole apartinând producãtorilor privati si a terenurilor din administrarea Consiliului local.

-intocmeste si elibereaza adeverinte de registru agricol, certificate de producator, bilete de proprietate asupra provenientei si sanatatii animalelor;

-furnizeaza date din evidentele agricole numai persoanelor indreptatite (titular, mostenitori legali, testamentari, abilitati prin hotarare judecatoreasca, producatori sau institutiile publice).

-aduce la cunostinta cetatenilor obligatiile cu privire la registrul agricol;

-culege prin sondaj de la gospodarii informatii cu privire la productia vegetala si animala;

-verifica prin sondaj corectitudinea datelor declarate pentru inscrierea in registrul agricol;

-controleaza si determina aplicarea legislatiei cu privire la cresterea, exploatarea si ameliorarea animalelor, folosirea rationala si eficienta a culturilor furajere si suprafetelor de pajisti naturale;

-sprijina personalul sanitar-veterinar abilitat pentru respectarea legislatiei cu privire la prevenirea, depistarea si combaterea bolilor la animale, precum si asigurarea unei stari corespunzatoare de salubritate a produselor agricole, animale si vegetale;

-intocmeste contactele de pasunat pentru crescatorii de animale;

-colaboreaza, conlucreaza si sprijina efectiv Comisia de aplicare a legilor fondului funciar;

-tine evidenta actelor administrative eliberate in conformitate cu H.G. nr. 1766/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale, care desfasoara activitati economice in mod independent, raspunde de intocmirea si eliberarea acestora. Asigura pastrarea documentatiei necesare pentru eliberarea actelor de mai sus;

-elibereaza si tine evidenta proceselor verbale de punere in posesie si a titlurilor de proprietate;

-întocmeste dari de seama statistice;

-efectueaza lucrarile referitoare la recrutari, incorporari, concentrari si mobilizari;

-repartizeaza si pastreaza corespondenta rezolvata conform nomenclatorului artivistic. La sfarsitul fiecarui an corespondenta se preda la arhiva.

-ofera sprijin de specialitate producatorilor agricoli pentru cultivarea terenurilor si cresterea animalelor;

-acorda consultatii si indrumari tehnico-profesionale pentru orientarea tuturor categoriilor de producatori agricoli si privati si stabilirea structurii productiei vegetale si animale, potrivit cerintelor pietii, a sistemului de tractoare si masini agricole pentru fiecare lucrare si cultura , indeplinirea unor comenzi de stat si obtinerea unor avantaje economice de catre acestia , intocmeste prin consultarea si cu participarea producatorilor agricoli, a consiliului local si a unitatilor de cercetare de profil agricol, programul privind structura culturilor si a efectivelor de animale

-stabileste pe baza consultarilor cu producatori agricoli  private din zona, cantitatile de seminte, material saditor si animale de prasila, pesticide, ingrasaminte chimice si alte materii si materilale necesare acestora si sprijina actiunile de aprovizionare cu aceste produse

-tine evidenta cadastrului funciar al comunei Sângeru;

-verifică anexele privind reconstituirea în baza Legii nr. 18/1991 şi participă la întocmirea anexelor modificatoare cuprinzând modificări de suprafeţe prin vânzări - cumpărări până în anul 1990, modificări de nume autori şi moştenitori.

-întocmeşte anexe supliment în baza legilor fondului funciar

-se deplasează în teren împreună cu membrii Comisiei Locale şi proprietarii de terenuri pentru identificarea amplasamentelor şi executarea măsurătorilor care stau la baza întocmirii planurilor parcelare;

-raportează şi calculează pe planurile cadastrale conform datelor din teren;

-parcelează terenurile în vederea punerilor în posesie a proprietarilor ce suprafeţele de teren reconstituite şi constituite, coform deciziilor luate de catre membrii Comisiei Locale de aplicare a legilor fondului funciar;

-înscrie în evidenţele cadastrale datele rezultate în urma parcelărilor şi altor operaţiuni effectuate în teren;

-completează procesele verbale de punere în posesie în vederea eliberării titlurilor de proprietate;

-înaintează către Comisia Judeţeană de Fond Funciar şi Oficiul Judeţean de Cadastru documentaţia necesară emiterii titlurilor de proprietate (anexe, procese verbale de punere în posesie, planuri cadastrale).

-măsurători în vederea aplicării legilor fondului finciar;

-raportarea măsurătorilor pe planurile cadastrale

-intocmirea documentaţiei pentru acordarea sprijinului financiar - subvenţii la vie, grâu etc.

-întocmirea cererilor privind înscrierile în registrul fermelor

-urmareste permanent informarea si indrumarea producatorilor agricoli si societatilor agricole din comuna privind accesarea de fonduri externe nerambursabile si guvernamentale in domeniul agriculturii

-efectueaza delimitarile necesare pentru masuratori, stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei, ampasamentului stabilit si intocmeste documente constatatoare prealabile punerii in posesie si eliberarii titlurilor de proprietate conform Legii nr. 18 /1991;

-tine evidenta litigiilor si dosarelor pe care Primaria sau Consiliul Local le detine pe rol  si informeaza permanent primarul si secretarul despre stadiul si rezolvarea acestora ( litigii privind fondul funciar, actiuni in constatare, Legea nr.10/2001) si comunica in termen relatiile solicitate de catre Instantele de Judecata

 

4.Compartimentul Juridic

Compartimentul Juridic se subordoneaza direct Secretarului comunei Magurele.

ATRIBUTII :

-reprezinta interesele autoritatii publice in raporturile juridice ce se nasc din litigii referitoare la drepturile si obligatiile rezultate din raporturile juridice civile in procese de contencios administrativ in materie de expunere, comerciale, pentru acte ce privesc incuviintarea adoptiei, precum si acte de stare civila, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, a cererilor privitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale, a amenzilor prevazute de impozite si taxe locale, pentru notificari depuse in baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv, precum si alte probleme care privesc actele administratiei jurisdictionale;

- analizeaza, indruma si coordoneaza activitatea privind aplicarea Legii nr. 10/2001.

- analizeaza notificarile formulate in baza Legii nr. 10/2001.

- inregistreaza notificarile formulate in baza Legii nr. 10/2001 transmise de alte compartimente in evidenta carora se afla aceste notificari.

- rezolva cererile si intocmeste documentatiile pentru aplicarea Legii nr. 10/2001.

- identifica imobilele ce formeaza obiectul dosarelor ce urmeaza sa fie analizate de Comisia de aplicare a Legii nr. 10/2001 si de Comisia interna de evaluare a bunurilor preluate in mod abuziv.

- pregateste dosarele pentru a fi discutate in sedintele Comisiei de aplicare a Legii nr.10/2001 si ale Comisiei interne de evaluare a bunurilor preluate in mod abuziv.

- intocmeste referate privind dosarele cu notificari formulate in baza Legii nr. 10/2001.

- intocmeste, organizeaza si gestioneaza baza de date a biroului.

- redacteaza si raspunde de intocmirea dispozitiilor privind notificarile formulate in bazaLegii nr. 10/2001.

- completeaza procesele-verbale de punere in posesie pentru imobilele restituite in baza Legii nr. 10/2001.

- rezolva corespondenta privind activitatea biroului conform legislatiei in vigoare.

- analizeazã, îndrumã si coordoneazã activitatea privind Registrul Agricol conform Ordonantei Guvernului României nr. 1/1992.

- urmãreste completarea corectã potrivit legii, a evidentei specifice din Registrul Agricol.

- intocmeste documentatiile pentru aplicarea prevederilor Legii fondului funciar.

- elibereazã adeverintele în urma emiterii ordinului Prefectului sau, dupã caz, a hotãrârii Comisiei Judetene de aplicare a Legii nr. 18/1991 - Legea fondului funciar.

-raspunde in termenul legal solicitarilor, cererilor sau petitiilor ce ii sunt repartizate de catre Primarul comunei Magurele;

-tine evidenta litigiilor si dosarelor pe care Primaria sau Consiliul Local le detine pe rol  si informeaza permanent primarul si secretarul despre stadiul si rezolvarea acestora ( litigii privind fondul funciar, actiuni in constatare, Legea nr.10/2001) si comunica in termen relatiile solicitate de catre Instantele de Judecata

-acorda asistenta juridica si legislativa personalului angajat al aparatului propriu al Consiliului local Magurele ;

- asigura asistenta juridica in cauzele aflate pe rolul instantelor judecãtoresti sau Colegiului

Jurisdictional al Camerei de Conturi, in care figureazã ca parte comuna Magurele;

- initiaza actiunile care se înainteazã în instantã, împreuna cu documentatia necesara.

- exercita cãile legale de atac pentru apãrarea domeniului public si privat al comunei, a drepturilor si obligatiilor cu caracter patrimonial si a altor drepturi si obligatii legale.

- studiazã dosarele aflate pe rol si tine evidenta acestora.

- solicita investirea cu titlu executoriu a hotãrârilor judecãtoresti ramase definitive.

- intocmeste dosarele de executare silitã.

- comunicã hotãrârile judecãtoresti compartimentelor interesate.

- primeste, analizeazã si solutioneazã corespondenta specificã.

- colaboreazã cu serviciile de specialitate în vederea stabilirii criteriilor pe baza cãrora se întocmesc documentatiile si se încheie contractele (concesionare, închiriere, asociere,expropriere).

- asigurã consultantã juridicã compartimentelor functionale ale Primãriei.

-asigura incheierea contractelor civile a caror beneficiar este Primaria comunei Magurele;

-indeplineste atributiile prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

-prezintã, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informãri privind activitatea serviciului, in termenul si forma solicitata.

 

5. Compartimentul Achizitii Publice

Compartimentul Achizitii Publice, se subordoneaza direct Administratorului Public al comunei Magurele.

ATRIBUTII :

-urmareste si verifica respectarea tuturor etapelor prevazute de lege,pentru promovarea investitiilor ;

-asigura si raspunde de atribuirea contractelor de achizitie publica;

-elaborarea programului anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante;

-asigura elaborarea documentatiei de atribuire pe baza caietului de sarcini si a raportului de necesitate primit de la compartimentul care solicita demararea procedurii,
-indeplinirea obligatiilor referitoare la achizitii publice, astfel cum sunt acestea prevazute de OUG 34/2006
-aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire,
-constituirea si pastrarea dosarului de achizitie publica,
-organizeaza, planifica si conduce activitatea specifica in conformitate cu metodologia si legislatia in vigoare,
-stabileste circumstantele de incadrare prevazute in legislatia pentru aplicarea fiecarei proceduri de achizitie sau cumparare directa,
-asigura intocmirea formalitatilor de publicitate pentru procedurile organizate si vanzarea documentatiei de atribuire,
-asigura primirea si pastrarea ofertelor,
-asigura intocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor,
-asigura intocmirea raportului procedurii,
-asigura comunicarea scrisa a rezultatelor procedurilor catre ofertanti,
-asigura inregistrarea contestatiilor si comunicarea  acestora catre ofertantii implicati in procedura si catre comisia de evaluare,
-intocmeste/transmite raspunsurile la contestatii,
-asigura gestionarea bazei de date cu privire la procedurile organizate,
-este membru in comisiile de evaluare stabilite in vederea atribuirii contractelor de achizitii publice,

-se ocupa cu obtinerea tuturor avizelor,acordurilor si autorizatiilor premergatoare inceperii unei investitii,precum si avizelor de alta natura,ce privesc achizitiile publice si realizarea investitiilor,

-intocmeste caietul de sarcini si fisa de achizitie in vederea organizarii unei licitatii;

-intocmeste memoriul de date privind starea terenului, a drumurilor, a retelelor, alte particularitati ale amplasamentului investitiei, in functie de fiecare obiectiv.

-elaborează instructiunile pentru contractanti in vederea desfasurarii licitatiei,precum si modul de intocmire si prezentare a ofertei.

-prezinta contractantului, in teren, amplasamentul investitiei, imprejurimile acesteia, in vederea obtinerii tuturor datelor pentru elaborarea unei oferte cat mai corecte;

-urmareste realizarea proiectului investitiei,

-se ocupa cu integrarea europeana, privind promovarea proiectelor in vederea obtinerii finantarilor externe pentru realizarea investitiilor de orice fel;

-informeaza in termen util conducerea primariei asupra oportunitatilor de accesare de fonduri financiare nerambursabile

-mentine corespondenta cu toti factorii implicati in realizarea unei lucrari;

-pastreaza secretul de serviciu in conditiile legii

 

6. Compartimentul Financiar Contabil, Taxe si impozite, Casierie

Compartimentul Financiar Contabil, Taxe si impozite, Casierie, se subordoneaza direct Administratorului Public al comunei Magurele.

ATRIBUTII :

- Fundamenteazã si întocmeste anual, la termenele prevãzute de lege, proiectul bugetului local al comunei Magurele, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare primarului, administratorului public si Consiliului local în vederea aprobãrii bugetului anual.

- Întocmeste contul anual de încheiere a exercitiului bugetar.

- Stabileste mãsurile necesare si solutiile legale pentru buna administrare, întrebuintare si executare a bugetului local.

- Verificã modul de încasare si cheltuire a sumelor din bugetul local si prezintã primarului , administratorului public si Consiliului local orice neregulã sau încãlcare constatatã, precum si mãsurile ce se impun.

- Urmãreste si rãspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare si informeazã lunar primarul si administratorul public.

- Realizeazã studiile necesare în vederea aprobãrii de cãtre Consiliul local a împrumuturilor ce trebuie obtinute pentru realizarea unor actiuni si lucrãri publice, urmãrind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare si rambursare a acestora.

- Asigurã si rãspunde de respectarea legalitãtii privind întocmirea si valorificarea tuturor documentelor financiar contabile prezentate spre aprobare ordonatorului principal de credite.

- Asigurã pe baza documentatiei tehnico - economice prezentate, fondurile necesare pentru buna functionare a unitãtilor din domeniul învãtãmântului, sãnãtãtii, asistentei sociale, politiei comunitara,culturã, etc.

- Organizeazã, asigurã si rãspunde de exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar - preventiv.

- Asigurã inventarierea anualã sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale si a valorilor bãnesti ce apartin comunei si administrarea corespunzãtoare a acestora.

- Asigura evaluarea si reevaluarea bunurilor, conform legii;

- Colaboreazã cu celelalte  compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborãrii bugetului local, precum si pentru urmãrirea / verificarea încasãrii veniturilor provenite din chirii, redevente, locatii de gestiune, taxe, impozite.

- Asigura asistenta de specialitate pentru structurile Primariei comunei Magurele si pentru institutiile aflate in subordinea Consiliului local.

- Urmãreste si rãspunde de respectarea si aplicarea hotãrârilor Consiliului local, a dispozitiilor primarului si a celorlalte acte normative în domeniul economico - financiar.

- Rãspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotãrâri în domeniile de activitate ale compartimentului, în vederea promovãrii lor în Consiliul local.

- Asigurã evidenta contabilã a veniturilor si cheltuielilor bugetului local.

- Tine evidenta contabilã a încasãrii veniturilor, a debitelor provenind din neîncasarea la termen a acestora, a suprasolvirilor, a bonificatiei;

- Asigură evidenţa nominală (pe plătitori) şi evidenţa centralizată (pe feluri de venituri) a debitelor şi încasărilor din impozite taxe şi alte venituri la bugetul local atât de la persoane fizice cât şi persoane juridice.

- Tine si completeaza registrul rol unic sau evidenta nominala in care se deschid pozitii de rol pentru fiecare persoana fizica sau juridica si in care se opereaza debitele restante, lista de suprasolviri, debitele curente,majorarile de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor, precum si platile efectuate de contribuabili fie prin chitanta tip stat, eliberata de agentul incasator sau prin ordin de plata;

-Intocmeste registrul pentru evidenta separata a insolvabilitatilor;

-Intocmeste registrul partizi-venituri sau evidenta centralizata in care sunt inscrise veniturile pe surse conform clasificatiei bugetare;

-Calculeaza matricola: impozit cladiri, impozit teren si taxe mijloace transport conform hotararii Consiliului Local Magurele, atat la persoane fizice cat si la persoanele juridice si emite borderourile de debite;

-Intocmeste certificate fiscale cu impozite si taxe achitate la zi la cererea contribuabilului;

-Intocmeste instiintarile de plata pentru persoane juridice precum si intocmirea actelor necesare aplicarii masurilor de executare silita (somatii, nota constatare);

-Inscrie mijloacele de transport in anul in curs atat la persoane fizice cat si juridice si le debiteaza, radiaza mijloacele de transport din evidentele fiscale pe baza certificatului de radiere;

-Intocmeste borderouri debite pentru amenzi si cheltuilei de judecata precum si taxe succesiuni si emite confirmari de debite;

-Intocmeste situatia de inchidere de luna si trimestru pe surse de venit;

- Întocmeste, lunar, notele contabile aferente veniturilor si cheltuielilor;

- Realizeazã înregistrarea în contabilitate a obligatiilor de platã, încasãrilor si debitelor pentru fiecare categorie de venit în parte

7. Întocmeste :

􀂾 propuneri de angajamente, ordonantãri, fise bugetare

􀂾 ordine platã, D.P.V.E., D.I.E.,N.I.R., dispozitii transfer, dispozitii platã / încasare cãtre casierie, statele de plata privind salariile

􀂾 ordine licitatie valutarã

- Intocmeste situatiile financiare si contul de executie pentru comuna Magurele si centralizat pentru toate unitãtile si serviciile subordonate.

- Asigura intocmirea corecta si la timp a statelor de plata si stabilirea retinerilor si a viramentelor salariale conform  legislatiei in vigoare 

- Intocmeste si depune la autoritatile locale  declaratiile privind retinerea si virarea sumelor reprezentand contributia de  asigurari sociale de stat,asigurari sociale de sanatate,asigurari de somaj si orice alte declaratii referitoare la drepturi salariale

- Raspunde de aplicarea corecta a legislatiei de salarizare si de pastrarea confidentialitatii acestora

- Asigura intocmirea fiselor fiscale ,depunerea lor in termenul legal la autoritatea locala fiscala

- Elaboreaza notele justificative privind necesarul de  fonduri pentru cheltuieli de personal  la intocmirea bugetului si a proiectului de buget

- Asigura evidenta consumului de carburant pentru  mijloacele auto din dotarea primariei,intocmeste fisa activitatii zilnice pe baza foilor de parcurs

- Intocmeste rapoarte statistice referitoare la salarii si la consumul de materiale

- Asigura conditiile legale privind constituirea garantiilor materiale ale gestionarilor si retinerea ratelor

- Asigurã întocmirea bugetului fondurilor externe nerambursabile si efectuarea operatiunilor de plãti, înregistrarea contabilã a programelor cu cofinantare externã.

- Intocmeste bugetul veniturilor si cheltuielilor extrabugetare, bugetul împrumuturilor interne, plãti aferente acestor bugete.

- Întocmirea, elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Magurele, precum si rectificãrile acestuia ori de câte ori este nevoie;

- Întocmirea bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, precum si rectificãrile acestuia ori de câte ori este nevoie;

- Întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate în afara bugetului local, precum si rectificãrile acestuia ori de câte ori este nevoie;

- Întocmirea bugetului creditelor interne, precum si rectificãrile acestuia, ori de câte ori este nevoie;

- Întocmirea contului de executie al bugetului local;

- Întocmirea contului de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local;

- Întocmirea contului de executie al veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local;

- Întocmirea contului de executie al creditelor interne;

- Întocmirea si fundamentarea cererii privind deschiderea de credite bugetare;

- Întocmirea zilnicã a fiselor bugetare ce contin plãtile efectuate la nivel de capitol,subcapitol, titlu, articol si alineat;

- Înscrierea în fisele bugetare, la finele lunii, a cheltuielilor corespunzãtoare fiecãrui capitol, subcapitol, titlu, articol si alineat conform notelor contabile întocmite ;

- Întocmirea zilnicã a ordinelor de platã si a dispozitiilor bugetare de repartizare/retragere a creditelor ;

- Analiza zilnicã a executiei de casã a bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Magurele. Se tine permanent legãtura cu Trezoreria Valenii de Munte si Consiliul Judetean Prahova pentru sursele de venit alocate comunei Magurele;

- Întocmirea zilnicã a angajamentelor legale si înscrierea acestora în fise de angajament potrivit clasificatiei bugetare. Astfel se tine evidenta creditelor bugetare aprobate, angajamentelor bugetare si angajamentelor legale.

- Intocmirea trimestrialã si anualã a Dãrii de seamã contabile;

- Inchiderea exercitiului financiar;

- Urmăreşte înregistrarea în contabilitate a modificărilor intervenite în patrimoniul public;

- Asigură evidenţa tehnico-operativă a bunurilor de inventar şi a valorilor  materiale;

- Intocmeşte registrul cu numerele de inventar a mijloacelor fixe şi completează fişele de evidenţă a mijloacelor fixe;

- Intocmeste registrul inventar;

- Intocmeste registrul jurnal;

- Intocmeste registrul cartea mare;

- Rezolvarea permanentã a corespondentei specifice compartimentului;

- Întocmirea Anexelor nr. 2 si 3 privind împrumutul intern contractat de autoritatea administratiei locale si toate raportãrile aferente împrumuturilor;

- Întocmirea ordinelor de platã si a ordonantãrilor pentru obiectivele de investitii finantate din bugetul local, bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local, bugetul creditelor interne;

- Evidenta furnizorilor de investitii, indiferent de sursa de finantare;

- Evidenta garantiilor aferente furnizorilor urmãriti si conturile contabile corespondente;

- Completarea registrului datoriei publice locale si a registrului garantiilor locale;

- Acordarea vizei de Control Financiar Preventiv propriu pentru operatiuni de platã, investitii, pentru deschiderile de credite si pentru derularea împrumutului, pentru contracte etc.;

- Determinarea gradului de îndatorare al comunei Magurele;

- Urmãreste si rãspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare.

- Urmãreste rezolvarea corespondentei în conformitate cu prevederile legale.

- Urmãreste si rãspunde de respectarea actelor normative în materie si de aplicarea hotãrârilor Consiliului Local.

- Urmãreste activitatea financiar - contabilã la unitãtile din subordinea Primãriei Magurele.

-  Verificã modul de cheltuire a sumelor din bugetul local si prezintã primarului si Consiliului local informãri privind executia bugetarã.

- Prezintã anual si ori de câte ori sunt solicitate datele necesare pentru evidentierea stãrii economice si sociale a comunei.

- Intocmeste lunar contul de executie al cheltuielilor bugetare si balanta de verificare.

- Asigurã întocmirea, circulatia si pãstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrãrilor în contabilitate.

- Asigurã plata drepturilor bãnesti cuvenite personalului din aparatul Consiliului local, al consilierilor etc.

- Asigurã diferite încasãri prin casierie.

- Incaseaza impozitele si taxele locale, precum si  alte venituri  ale bugetului local, stabilite de actele normative  si hotărâri ale consiliului local.

- Intocmeste si transmite situatiile statistice solicitate de organele în drept.

- Urmãreste rezolvarea corespondentei in conformitate cu legislatia in vigoare.

- Urmãreste si rãspunde de respectarea aplicãrii hotãrârilor Consiliului local si a celorlalte acte normative privind activitatea financiar - contabilã.

- Prezintã, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informãri privind activitatea serviciului, in termenul si forma solicitata.

- Intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotãrâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovãrii lor în Consiliul local.

- Compartimentul Financiar, Taxe si impozite, Casierie exercitã si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotãrâri ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului.

 

7. Compartimentul Urbanism si Amenajarea teritoriului

Compartimentul Urbanism si Amenajarea teritoriului se subordoneaza direct Secretarului comunei Magurele.

ATRIBUTII :

-tine evidenta si urmareste stadiul de elaborare si avizare a documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului;

-urmareste elaborarea, aprobarea si respectarea regulamentului local de urbanism si a P.U.G.-ului;

-asigura respectarea prevederilor legale privind monumentele istorice, culturale, de arhitectura si a zonelor protejate si initiaza studii privind conservarea si protejarea acestora;

-asigura intocmirea programului de elaborare a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului PAT, PUG, PUD, PUZ, conform prevederilor legale, tinerea evidentei si urmarirea stadiului de elaborare si avizare a acestora

-verifica cererile prin care se solicita certificat de urbanism, asigura elaborarea si intocmirea acestuia;

- verifica incadrarea in planurile urbanistice a terenurilor proprietate publica de stat propuse spre concesionare, colaboreaza la intocmirea documentatiei de concesionare si inchiriere si o supune aprobarii Consiliului Local. Participa ca membru in comisia de licitatie.

- raspunde de intocmirea dosarelor privind autorizatia de constructii

-verifica solicitarile de autorizatie de construire, desfiintare (certificat de urbanism, documentatie tehnica, avize legale necesare). Asigura elaborarea intocmirea si eliberarea acestui act administrativ in conformitate cu O.M.L.PAT nr. 91/1991 si legii nr. 50/1991, republicata;

-asigura elaborarea avizului Primariei comunei Magurele pentru Consiliul Judetean in vederea eliberarii certificatului de urbanism;

-tine evidenta constuctiilor de pe raza comunei Magurele, atribuie numere acestora si elibereaza certificate de nomenclatura stradala;

-raspunde de rezolvarea, in termen, a cererilor, reclamatiilor, sesizarilor si propunerilor cetatenilor;

-obligatoriu, periodic, face control pe raza comunei Magurele, din oficiu sau la cerere, privind disciplina in constructii, consemnand in Registrul de control deficientele constatate, masurile ce se impun si modul de finalizare a cazurilor;

-constata si incheie procese-verbale de constatare a contraventiilor la legea nr. 50/1991, republicata, si aduce la cunostinta conducerii Primariei existenta constructiilor executate fara autorizatie sau cu incalcarea prevederilor acesteia.

-urmareste pastrarea specificului comunei in domeniul arhitecturii si urbanismului;

-urmareste realizarea masurilor cu privire la protectia mediului inconjurator si imbunatatirea aspectului comunei si participa la actiunile de prevenire a poluarii;

-intocmeste documentatia,respecta procedura,termenele si tine registrele prevazute de legea nr. 219/1998, privind registrul concesiunilor si H.G.nr. 216/1999;

-intocmeste si raspunde de documentatia privind inchirierile de terenuri din proprietatea publica a comunei;

-indruma, urmareste si verifica executia lucrarilor de investitii promovate de Primaria comunei Magurele din punct de vedere tehnic si economic;

-participa la receptia lucrarilor cu titlu de investitii ale Primariei Magurele ;

-urmareste, periodic, evidentierea si conservarea bornelor si reperelor topografice din teritoriu si constata savarsirea contraventiilor de catre persoanele ce incalca legislatia in acest domeniu;

-tine evidenta la actiunile de constatare a pagubelor produse de calamitatile naturale, incendii, inundatii;

-duce la indeplinire hotararile Consiliului local si dispozitiile Primarului referitoare la urbanism si tine cont de recomandarile organelor superioare de indrumare si control;

-elaboreaza rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari din domeniul urbanismului;

-colaboreaza cu compartimentele din aparatul propriu al Consiliului local Magurele sau cu organele de control si indrumare pana la rezolvarea cazurilor;

-vizeaza spre neschimbare planurile de situatii;

- indeplineste atributii potrivit ORD 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor

- participa la stabilirea masurilor organizatorice de actionare pe plan local in cazurile de seisme si alte calamitati naturale

- participa la promovarea unor proiecte pentru sisteme moderne de colectare a deseurilor refolosibile din localitate

-intocmeste situatiile statistice pentru Consiliul Judetean Prahova D.G.U.A.T.L.P., ISCLPUAT Prahova;

 

8. Compartimentul Administrativ

Compartimentul  Administrativ se subordoneaza direct Viceprimarului comunei Magurele.

Este format din personal contractual ( guard, sofer,  muncitor calificat-electrician, pompier, paznici)

ATRIBUTII :

-asigura  curatenia permanenta in localul Primariei comunei Magurele si in jurul acesteia;

-conducerea in interes de serviciu ale autovehiculelor Primariei cat si intretinerea si buna functionarea a acestora

-asigura buna functionare si intretinerea instalatiilor electrice privind iluminatul public, sediului primariei , caminelor culturale si unitatilor de invatamant de pe raza comunei, cat si a sistemului de alarmare

-se ocupa de intretinerea echipamnetului de stingere a incendiilor;

-intervine cu operativitate pentru stingerea incendiilor, salvarea vietii oamenilor si a bunurilor amenintate de incendii;

-participa la activitatile de inlaturare a urmarilor calamitatilor incendiilor;

-coopereaza la stingerea incendiilor cu alte formatii care au  in dotare masini de stingere, in baza planurilor intocmite de comisiile tehnice de prevenire si stingerea incendiilor;

-ajuta la instruirea formatiei civile de pompieri;

-spijina colectivele de autoaparare de la nivelul comunei in a controla gospodariile cetatenilor din comuna cu privire la incendiu;

-se ocupa de intretinerea surselor de apa pentru a se putea alimenta masinile de interventie in caz de incendiu;

-urmareste ca unitatile subordonate consiliului local sa aiba planurile de evacuare afisate la loc vizibil si instruirea personalului cu privire la evacuarea in caz de incendiu;

-asigura paza sediului primariei pe timpul noptii intre orele 22.00-06.00 inclusiv sambata si duminica
-executa rondul de paza în întreg perimetrul localitatii impreuna cu agentii politiei comunitare
-interzice accesul persoanelor straine în incinta primariei cu exceptia celor autorizate
-ia primele masuri în caz de incendiu sau calamitati, prin contactarea serviciului de pompieri si sefilor ierarhici ;
-anunta conducerea primariei despre evenimentele deosebite si masurile luate;
-executa întocmai dispozitiile conducerii pentru buna desfasurare a serviciului de paza ;
-depisteaza orice persoana care aduce daune sediului , în vederea recuperarii pagubelor ;
-respecta normele de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor ;
-raspunde de asigurarea securitatii tuturor încaperilor din sediul primariei,in timpul serviciului;
-are obligatia de a face rondul tuturor spatiilor pentru a verifica instalatia de încalzire si eventualele defectiuni.
-indeplineste si alte sarcini stabilite de conducerea primariei9. Compartimentul Cultura

Compartimentul  Cultura se subordoneaza direct Primarului si Viceprimarului comunei Magurele

ATRIBUTII :

- Propune planul de venituri şi cheltuieli pe care îl supune spre aprobare consiliului local, cu avizul comisiei de specialitate;

- Intocmeşte proiectele programelor anuale de activitate pentru caminele culturale,biblioteca, si echipa de fotbal AS VOINTA 2000 Magurele, până cel târziu în luna decembrie a anului în curs pentru anul următor, iar după aprobare răspunde de executarea acestuia;

- Cunoaşterea tehnicii actelor normative, cunoştinţe generale de cultură şi de specialitate;

- Pregatirea, organizarea si promovarea manifestarilor cultural-artistice majore, desfasurate cu sprijinul sau sub egida Primariei,potrivit agendei anuale.

- Sprijinirea organizatorica a actiunilor cultural-istorice, consacrate unor evenimente nationale sau locale, conform calendarului elaborate în acest sens.

- Dezvoltarea si valorificarea potentialului cultural al comunei Magurele, in formele sale institutionalizate si atragerea personalitatilor culturale, in vederea implicarii lor in sustinerea unor actiuni de profil.

- Contribuie la conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale;

- Organizează sau susţine activităţi de documentare a expoziţiilor temporare sau permanente;

- Organizează cercuri ştiinţifice şi tehnice, de artă populară, plastică şi de gospodărie ţărănească;

- Organizează activităţi de interes comunitar;

- Organizează activităţi sportive, inclusiv orgenizarea de concursuri sportive comunale sau cu participare judeţeană;

- Reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizicedin ţară şi din străinătate;

- Informează consiliul local asupra realizării obiectivelor stabilite, stabilind împreună ccu acesta măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii;

- Organizează şi susţine formaţii artistice de amatori, de concursuri şi festivaluri, inclusiv a participării formaţiilor la manifestări culturale intercomunale şi interjudeţene;

- Elaborarea unor programe de implicare a institutiilor profesioniste de cultura in viata comunitatii si a scolii.

- Promovarea schimburilor culturale intercomunitare si internationale.

- Elaborarea de proiecte si propuneri privind implicarea scolii, a cadrelor didactice si cea a elevilor in viata comunitatii, gen "Elevul Anului, Profesorul Anului".

- Initierea de actiuni si propuneri privind stimularea performantelor scolare extracurriculare,cu deosebire în cadrul programului "Sãptãmâna de Excelentã pentru Elevi".

- Initierea, elaborarea si coordonarea unor programe de educatie civica si comunitara, cu implicarea unitatilor de invatamant .

- Stimularea aparitiei unor asociatii si cluburi ale elevilor, a revistelor scolare, a activitatii cultural-artistice in scoli.

- Redactarea si tehnoredactarea diplomelor, invitatiilor, caietelor-program, afiselor, programelor manifestarilor cultural-artistice traditionale, precum si ale celor cu caracter ocazional.

- Consemnarea în presã a unor evenimente culturale si editoriale.

 

10. Compartimentul Politia Comunitara

Compartimentul  Politia Comunitara se subordoneaza direct Primarului si Viceprimarului comunei Magurele.

              Activitatea Politiei Comunitare din comuna Magurele se desfasoara pe baza  Regulamentului de organizare si functionare a Politiei Comunitare Magurele, aprobat prin hotarârea nr.17/2005 a Consiliului local Magurele în baza Regulamentului cadru aprobat de Guvernul României si publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 03.01.2005, în baza Hotarârii nr. 196 din 17/03/2005, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 243 din 23/03/2005, privind aprobarea Strategiei Ministerului Administratiei si Internelor de realizare a ordinii si sigurantei publice, pentru cresterea sigurantei cetateanului si prevenirea criminalitatii stradale.

              Structura de activitate a Politiei Comunitare Magurele are ca domeniu de activitate ordinea publica si paza de bunuri si valori.

ATRIBUTII :

a)- asigura ordinea si linistea publica în zonele si locurile stabilite prin planul de paza si ordine publica, previne si combate încalcarea normelor legale privind curatenia în comuna si comertul stradal, precum si alte fapte stabilite prin hotarâri ale consiliului local;

b)- asigura paza obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de paza si ordine publica;

c)- asigura însotirea si protectia reprezentantilor primariei ori a altor persoane cu functii în institutiile publice locale la executarea unor controale, la punerea în executare a unor hotarâri ale consiliului local sau la alte actiuni specifice, asigurând protectia acestora si prevenirea oricaror acte de tulburare a ordinii publice;

d)- participa, dup. caz, la asigurarea fluentei traficului rutier, cu ocazia efectuarii unor lucrari de modernizare si reparatii ale arterelor de circulatie;

e)- asigura supravegherea parcurilor auto, a unitatilor scolare, a zonelor comerciale si de agrement, a pietelor, a cimitirelor si a altor locuri stabilite prin planurile de paza si ordine publica;

f)- constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale, conform legii, pentru încalcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice, curatenia în comuna, comertul stradal, protectia mediului înconjurator, precum si pentru faptele care afecteaza climatul social, stabilite prin lege, hotarâri ale consiliului local sau dispozitii ale primarului;

g)- participa la asigurarea masurilor de ordine, cu ocazia adunarilor publice, mitingurilor, manifestarilor cultural-artistice si sportive organizate la nivel local;

h)- intervine, împreuna cu organele abilitate, la solicitarea cetatenilor, pentru aplanarea starilor conflictuale, prinderea unor faptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situatiilor de fapt sesizate si la rezolvarea acestora;

           Pentru punctele a) - h), Politia Comunitara Magurele aplica prevederile Legii 61/1991, republicata, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, în limitele competentelor care îi revin.

i)- actioneaza, împreun. cu politia, jandarmeria, pompierii, protectia civila si alte autoritati prevazute de lege, la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si înlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;

j) -controleaza modul de depozitare a deseurilor menajere, industriale sau de orice fel si de respectare a igienizarii zonelor periferice si a malurilor cursurilor de apa, sesizând primarul cu privire la situatiile de fapt constatate si la masurile ce trebuie luate în vederea îmbunatatirii starii de curatenie a localitatii;

             Pentru punctul j), Politia Comunitara Magurele aplica si prevederile Legii 137/1995, Legea Protectiei Mediului, în limitele competentelor care îi revin.

k) - comunica, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încalcare a legii, altele decât cele stabilite în competenta sa, despre care a luat la cunostinta cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

l) - sprijina Politia Româna în activitatile de depistare a persoanelor care se sustrag urmaririi sau executarii pedepselor, precum si a persoanelor disparute;

m) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau încredintate de catre primar cu respectarea legii.

 

11. Compartimentul Gospodarirea Apei

Compartimentul  Gospodarirea Apei se administreaza din venituri proprii si subventii, este compus din inspector contabil, un casier si 4 mecanici intretinere, are ca obiectiv principal asigurarea bunei functionari si a intretinerii sistemului public de alimentare cu apa al comunei Magurele,fiind  subordonat direct Primarului si Viceprimarului comunei Magurele.

 

ATRIBUTII personal TESA:

- elaborează proiectul bugetului propriu de venituri si cheltuieli la recomandarile facute de ordonatorul principal de credite ;

- elaboreaza bugetul finantat integral sau partial din venituri proprii la recomandarile facute de ordonatorul principal de credite ;

- întocmeşte note justificative privind transferuri din bugetul de stat;

- asigură întrebuinţarea şi executarea bugetului propriu;

- supune spre aprobarea Consiliului local contul de cheltuieli a exerciţiului bugetar;

- întocmeşte prognozele bugetare;

- ţine evidenţa deschiderilor de credite conform clasificatiei economice si functionale;

- întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

- elaborează studii financiare pentru fundamentarea cheltuielilor bugetare în funcţie de necesităţile şi de spiritul de economicitate;

- organizează, controlează şi răspunde de modul de desfăşurare a activităţii de evidenţă  contabilă;

- întocmeşte dările de seamă asupra executării planului de cheltuieli înscrise în planurile anuale ale bugetului local;

- întocmeşte bilanţul trimestrial şi anual privind bugetul COMPARTIMENTULUI  DE GOSPODARIREA  APEI MAGURELE,

- primeşte şi verifică extrasele de cont ale băncilor cu documentele însoţitoare privind mişcarea corectă şi exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele însoţitoare;

- întocmeşte notele contabile, atât pentru fondurile bugetare, cât şi pentru cele autofinanţate şi fondurilor speciale legal constituite;

- organizează şi conduce evidenţa contabilă;

- asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;

- ţine evidenţa patrimoniului  privat al COMPARTIMENTUL  DE GOSPODARIREA  APEI MAGURELE  ;

- asigura intocmirea corecta si la timp a statelor de plata si stabilirea retinerilor si a viramentelor salariale conform  legislatiei in vigoare ;

 

- intocmeste si depune la autoritatile locale  declaratiile privind retinerea si virarea sumelor reprezentand contributia de  asigurari sociale de stat,asigurari sociale de sanatate,asigurari de somaj si orice alte declaratii referitoare la drepturi salariale

- raspunde de aplicarea corecta a legislatiei de salarizare si de pastrarea confidentialitatii acestora

- asigura intocmirea fiselor fiscale ,depunerea lor in termenul legal la autoritatea locala fiscala

- asigura intocmirea ,circulatia,pastrarea documentelor justificative care stau la baza intocmirii salariilor

- asigura intocmirea ordinelor de plata aferente operatiunilor salariale

- intocmeste situatii lunare,trimestriale,semestriale privind monitorizarea numarului de personal si a fondului de salarii

- elibereaza la cerere adeverinte privind calitatea de angajat

- elaboreaza notele justificative privind necesarul de  fonduri pentru cheltuieli de personal  la intocmirea bugetului si a proiectului de buget

- intocmeste rapoarte statistice referitoare la salarii si la consumul de materiale

- asigura conditiile legale privind constituirea garantiilor materiale ale gestionarilor si retinerea ratelor

- primeşte şi verifică extrasele de cont ale băncilor cu documentele însoţitoare privind mişcarea corectă şi exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele însoţitoare,referitoare la salarii;

- înregistreaza N.I.R. pe baza documentelor de achiziţionare la nivel de preţuri şi repere;

- înregistreaza bonuri de mişcare pentru mijloacele fixe recepţionate;

- înregistreaza bonuri de consum pentru scoaterea   din folosinţă a obiectelor de inventar şi completează fişele de evidenţă a obiectelor de inventar ;

-urmăreşte şi ţine evidenţa mişcărilor mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, de la un loc la altul;

- periodic face punctaj cu gestionarii de mijloace fixe şi obiecte de inventar, iar  în cazul în care se constată deficienţe ia măsurile ce se impun pentru intrarea în legalitate;

- întocmeşte registrul cu numerele de inventar a mijloacelor fixe şi completează fişele de evidenţă a mijloacelor fixe;

-intocmeste listele de inventar si trece valoarea contabila ( scriptica) la inventarierea anuală a patrimoniului;

- asigură şi verifică întocmirea deconturilor privind acordarea subvenţiilor

- verifică situaţiile de lucrări şi răspunde  pentru efectuarea decontării situaţiilor de lucrări ;

- ţine evidenţa cheltuielilor efectuate: materiale, investiţii, sponsorizări, fonduri speciale;

- declasează şi casează bunuri aflate în patrimoniul Compartimentului de Gospodarirea Apei Magurele , in urma propunerilor comisiei de inventariere a patrimoniului si dupa aprobarea acestora de catre ordonatorul de credite

- verifica efectuarea platilor  în numerar   în lei de orice natură, inclusiv salariile şi reţinerile din acestea şi alte obligaţii , controlează modul cum sunt gestionate aceste fonduri;

- întocmeşte ordinele de plată

- analizează execuţia bugetului, face propuneri privind virările de credite şi modificările de alocaţii trimestriale;

- efectuează deschiderea lunară de credite în conformitate cu prevederile bugetului propriu şi cu normele trezoreriei;

- urmăreşte zilnic, la trezorerie, disponibilităţile băneşti în funcţie de care se stabilesc priorităţile la plată;urmăreşte înregistrarea în contabilitate a modificărilor intervenite în patrimoniul public;

- asigură evidenţa tehnico-operativă a bunurilor de inventar şi a valorilor  materiale;

- intocmeste registru inventar;

- intocmeste registrul jurnal;

- intocmeste registrul cartea mare;

- intocmeste machete lunara privind serviciul public de alimentare cu apa catre ANRSC Ploiesti.

- intocmeste documentatia pentru modificare tarif pentru transport si distributie apa vizata de ANRSC Bucuresti.

- intocmeste declaratie privind contributiile operatorilor furnizorilor de servicii publice de gospodarie comunala la bugetul ANRSC Bucuresti lunara de 0,1%.

- intocmeste fisa cu masuratori hidromecanice lunar pentru facturarea consumului de apa la furnizor Exploatare Sistem Zonal Prahova

-intocmeste macheta pentru Directia Judeteana de Statistica Prahova privind dotarea cu utilitati - trimestrial ; macheta  de alimentare cu apa pentru Directia Judeteana de Statistica Prahova  - annual

-participa la incheierea procesului-verbal pentru prelevare probe apa cu reprezentant din partea laboratorului microbiologic Valenii de Munte

-  intocmirea contului de executie de venituri si cheltuieli al compartimentului

-  incasarea veniturilor compartimentului

- deplasarea in teren, la debitorii  persoane fizice si juridice, pentru incasarea veniturilor serviciului de gospodarirea apei;

-  incheierea de contracte de prestari-servicii furnizare apa cu persoanele fizice si juridice

 

ATRIBUTII mecanici intretinere:

- Asigurarea permanenta a functionarii si intretinerii sistemului public de alimentare cu apa al comunei Magurele

- Executia, repararea, întretinerea si exploatarea retelelor de alimentare cu apã comunale asamblarea, dezasamblarea utilajelor de furnizare, transport si ditributie apa, precum si depistarea si remedierea defecţiunilor, intocmirea rapoartelor de reparaţii, exercitarea altor atributii stabilite prin regulamentul cadru (ex. citirea aparatelor de masura si control (apometre), depistarea bransarilor ilegale

- Controlarea instalaţiilor interioare ale consumatorilor de apă
- Diagnosticarea defecţiunilor reţelelor de alimentare cu apă
- Efectuarea probelor de presiune la reţelele de alimentare cu apă
- Executarea lucrărilor preliminare lucrărilor de montaj, întreţinere şi reparare la reţelele de alimentare cu apă
- Execuţia lucrărilor de montaj reţele de alimentare cu apă (noi)
- Înlocuirea apometrelor şi întreţinerea ansamblelor de măsură
- Înlocuirea tronsoanelor defecte din reţeaua de alimentare cu apă
- Întreţinerea construcţiilor şi anexelor reţelelor de alimentare cu apa
- Pregătirea reţelelor de alimentare cu apă pentru iarnă
- Remedierea avariilor la reţelele de alimentare cu apă - cu întreruperea apei
- Remedierea defecţiunilor din reţelele de alimentare cu apă - fără întreruperea apei
- Revizia preventivă a reţelelor de alimentare cu apă
- Supravegherea funcţionării reţelei de alimentare cu apă

- Asigură funcţionarea instalatiilor/utilajelor/dispozitivelor/statiilorde pompare, clorinare, stocare / inmagazinare  apa

 

12. Compartimentul Auditare Interna

            Compartimentul este subordonat in mod direct Primarului comunei Magurele.

Cadrul legislativ care reglementează activitatea compartimentului de audit intern:

1. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;

2. O.M.F.P. nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;

4. OG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată;

 

Atributiile Compartimentului de Auditare Interna sunt:

1.Elaboreaza planul de asigurare si imbunatatire a calitatii la nivelul compartimentului de audit public intern, Normele metodologige proprii privind auditul public intern si Carta auditului public intern - termen 15 zile de la data ocuparii postului

2.Va respecta procedura prevazuta de legislatia privind auditul public intern in auditarea tuturor activitatilor desfasurate/structurilor din cadrul/subordonate entitatii publice cu elaborarea corespunzatoare a rapoartelor de audit public intern prin care sa se imbunatateasca activitatea Primariei comunei Magurele

3.Organizeaza sistemul de raportare a activitatii de audit public intern ( raportarea activitatii de audit public intern, a recomandarilor neinsusite, a eventualelor iregularitati, etc.) si se va respecta termenele de raportare prevazute in legislatia aplicabila activitatii de audit public intern

 4.Va intocmi raportul anual privind activitatea de audit public intern desfasurata de Compartimentului de Audit Public Intern al Primariei comunei Magurele dupa structura solicitata si va transmite la D.G.F.P. Prahova - S.A.P.I., la termenele solicitate

5. Efectueaza misiunile de audit public intern potrivit planului anual de audit aprobat de primar cu respectarea metodologiei specifice acestei activitati;

6. Elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;

7. Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

8. Informeaza Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;

9. Raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;

8. Misiunile de audit public intern au in vedere in principal urmatoarele obiective:

o angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;

o platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;

o vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

o concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor

administrativ-teritoriale;

o constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate de incasarea aceastora;

o alocarea creditelor bugetare;

o sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

o sistemul de luare a deciziilor;

o sistemul de conducere si control precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;

o sistemele informatice;

10. Compartimentul Auditare Interna efectueaza misiuni de audit public intern atat asupra activitatii

serviciilor de specialitate din cadrul Primariei Comunei Magurele cat si asupra unitatilor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Comunei Magurele.

11. Efectueaza si alte misiuni de audit public intern dispuse de catre primar , cu respectarea normelor legale.

 

CAPITOLUL V

DISPOZITII FINALE

 

ART.30 Documentele emise de Primaria comunei Magurele, vor cuprinde : antet, numar de inregistrare, numele si prenumele Primarului, Secretarului si celui care il intocmeste si semnatura acestora.

Drept de semnatura si stampila au :

-Primar

-Secretar

-Administrator Public - pentru Primar

-Viceprimar - pentru Primar

-Consilier Juridic - pentru Secretar

Semnatura " pentru " se poate da numai in cazuri exceptionale si numai in situatiile in care legea nu interzice acest lucru. Prin " caz exceptional " se intelege concediul de odihna al primarului, lipsa din institutie din motive de boala, pentru perfectionare profesionala, de reprezentare a comunei in afara unitatii teritorial - administrative si in toate cazurile de mai sus numai cu delegarea expresa din partea primarului.

Sigiliile Consiliului Local Magurele si Primarului comunei Magurele se pastreaza de Secretarul comunei Magurele si se aplica numai pe actele administrative emise de cele doua autoritati administrative aratate mai sus sau unde legea impune acest lucru.

Starea civila are stampila proprie si are drept de semnatura delegatul de stare civila.

 

Programul de lucru al functionarilor publici si personalului contractual este :

Luni - Joi 8,00 - 16,30 ; Vineri 8,00 - 14,00

 

Programul de lucru cu publicul este :

Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

Programul de lucru al compartimentului administrativ este :

Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

 

ART.31 Functionarii publici au urmatoarele indatoriri exprese, distincte de cele prevazute pentru functia specifica a fiecarui functionar:

a) au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentelor institutiei publice;

b) au obligatia de a avea un comportament profesional, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea institutiei publice;

c) au obligatia ca prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;

d) trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor publice detinute;

e) au obligatia de a apara in mod loial prestigiul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;

f) le este interzis sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

g) este interzis sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care autoritatea publica in care isi desfasoara activitatea are calitate de parte;

h) este interzis sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;

i) este interzis sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei publice, daca acasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei publice ori ale unor functionari publici, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;

j) este interzis sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

k) prevederile lit. f) - I) se aplica si dupa incetarea raportului de serviciu, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene;

l) dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul conducatorului autoritatii publice in care functionarul public respectiv isi desfasoara activitatea;

m) in indeplinirea atributiilor de serviciu, functionarii publici au obligatia de a repecta demnitatea functiei publice detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

n) in activitatea lor, functionarii publici au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, functionarii publici trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri;

o) relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre functionarii publici desemnati in acest sens de conducatorul autoritatii publice, in conditiile legii;

p) functionarii publici desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducatorul autritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

q) in cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, functionarii publici pot participa la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia dea face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al autoritatii publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea;

In exercitarea functiei publice, functionarilor publici le este interzis

- sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

- sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;

-sa colaboreze, in afara relatiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;

-sa afiseze, in cadrul autoritatii publice, insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora;

In considerearea functiei publice detinute, functionarilor publici le este interzis sa permita utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.

In relatiile cu personalul din cadrul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, functionarii publici sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna - credinta, corectitudine si amabilitate.

Functionarii publici au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei publice, prin :

- intrebuintarea unor expresii jignitoare;

- dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;

- formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase;

Functionarii publici trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Functionarii publici au obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatii publice, prin :

-eliminarea oricaror forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte;

-promovarea unor solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;

Functionarii publici care reprezinta autoritatea publica in cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii publice pe care o reprezinta.

In relatiile cu reprezentantii altor state, functionarilor publici le este interzis sa exprime opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.

In deplasarile externe, functionarii publici sunt obligati sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si le este interzisa incalcarea legilor si obiceiurilor tarii gazda.

Functionarii publici nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, favoruri sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri saude natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor publice detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.

In procesul de luare a deciziilor, functionarii publici au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial.

Functionarilor publici le este interzis sa promita luarea unei decizii de catre autoritatea publica, de catre alti functionari publici, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.

In exercitarea atributiilor specifice functiilor publice de conducere, functionarii publici au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei in functia publica pentru functionarii publici din subordine.

Functionarii publici cu functie de conducere au obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propun sau aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de

stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.

Se interzice functionarilor publici de conducere sa favorizeze sau sa defavorizeze accesul ori promovarea in functia publica pe criterii descriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute de art. 3 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici.

Este interzisa folosirea de catre functionarii publici, in alte scopuri decat cele prevazute de lege, a prerogativelor functiei publice detinute.

Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative sau de participare la anchete ori actiuni de control, functionarilor publici le este interzisa urmarirea obtinerii de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

Functionarilor publici le este interzis sa foloseasca pozitia oficiala pe care o detin sau relatiile pe care le-au stabilit in exercitarea functiei publice, pentru a influenta anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite masuri.

Functionarilor publici le este interzis sa impuna altor functionari publici sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori sa le sugereze acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Functionarii publici sunt obligati sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a unitatii administrativ - teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar.

Functionarii publici au obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand autoritatii publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei publice detinute.

Functionarii publici trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care le revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.

Functionarilor publici care desfasoara activitati publicistice in interes personal sau activitati didactice le este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica autoritatii publice pentru realizarea acestora.

Orice functionar public poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatii administrativ - teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri :

-cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;

-cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv;

-cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu a avut acces;

Dispozitiile anterioare se aplica si in cazul concesionarii sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau unitatii administratv - teritoriale.

Functionarilor publici le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatii administrativ - teritoriala, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege.

 

 

 

 

ART.32 Personalul contractual are urmatoarele obligatii :

 

a) au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in prectica, in scopul realizarii competentelor institutiei publice, in limitele atributiilor stabilite prin fisa postului;

b) au obligatia de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea institutiei publice;

c) au obligatia ca prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;

d) trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor detinute;

e) au obligatia de a apara in mod loial prestigiul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;

f) le este interzis sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

g) este interzis sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care autoritatea publica in care isi desfasoara activitatea are calitate de parte, daca nu sunt abilitati in acest sens;

h) este interzis sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;

i) este interzis sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca acasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei publice ori ale unor functionari publici sau angajati contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;

j) este interzis sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

k) prevederile lit. f) - I) se aplica si dupa incetarea raportului de munca, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene

l) dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul conducatorului autoritatii publice in care functionarul public respectiv isi desfasoara activitatea;

m) in indeplinirea atributiilor de serviciu, angajatii contractuali au obligatia de a repecta demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

n) in activitatea lor, angajatii contractuali au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri;

o) relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre persoanele desemnate in acest sens de conducatorul autoritatii publice, in conditiile legii;

p) angajatii contractuali desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezntare incredintat de conducatorul autritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

q) in cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, angajatii contractuali pot participa la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia dea face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al autoritatii publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea;

In exercitarea functiei detinute, personalului contractual ii este interzis :

-sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

-sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;

-sa colaboreze, atat in cadrul relatiilor de serviciu, cat si in afara acestora cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;

-sa afiseze, in cadrul autoritatii publice, insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora;

In considerearea functiei pe care o detine, personalul contractual are obligatia de a nu permite utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.

In relatiile cu personalul contractual si functionarii publici din cadrul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, angajatii contractuali sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna - credinta, corectitudine si amabilitate.

Personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei , prin :

-intrebuintarea unor expresii jignitoare;

-dezvaluirea aspectelor vietii private;

-formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase;

Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Personalul contractual are obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatii publice, prin :

-eliminarea oricaror forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte;

-promovarea unor solutii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat, raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;

Personalul contractual care reprezinta autoritatea publica in cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii publice pe care o reprezinta.

In relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii contractuali au obligatia de a nu exprima opinii personbale privind aspecte nationale sau dispute internationale.

In deplasarile in afara tarii, personalul contractual este obligat sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si le este interzisa incalcarea legilor si obiceiurilor tarii gazda.

Angajati contractuali nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, favoruri sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.

In procesul de luare a deciziilor, angajatii contractuali au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial.

Angajatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre autoritatea publica, de catre alti functionari publici, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.

In exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii contractuali au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei in functia publica pentru personalul contractual din subordine.

Personalul contractual de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propun sau aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.

Personalul contractual de conducere are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea in functiile contractuale pe criterii descriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute de art. 3 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a

personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

Personalul contractual are obligatia de a nu folosi atriutiile functiei detinute in alte scopuri decat cele prevazute de lege.

Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control, personalul contractual nu poate urmaririi obtinerea de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

Angajatii contractuali au obligatia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura, din cadrul institutiei sau din afara acesteia, in considerarea functiei pe care o detin.

Angajatii contractuali au obligatia de a nu impune altor angajati contractuali sau functionari publici sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori sa le sugereze acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Personalul contractual este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a unitatii administrativ - teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar.

Personalul contractual are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand autoritatii publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei detinute.

Personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care ii revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.

Personalul contractual care desfasoara activitati publicistice in interes personal sau activitati didactice le este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica autoritatii publice pentru realizarea acestora.

Orice angajat contractual poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatii administrativ - teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

-cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;

-cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv;

-cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu a avut acces;

Dispozitiile anterioare se aplica si in cazul concesionarii sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau unitatii administratv - teritoriale.

Angajatilor contractuali le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatii administrativ - teritoriala, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege.

Prevederile anterioare se aplica in mod corespunzator si in cazul realizarii trazactiilor prin interpus sau in situatia conflictului de interese.

ART.33 Fiecare salariat din cadrul Primariei comunei Magurele isi desfasoara activitatea conform prezentului regulament, fisei postului, dispozitiilor Primarului, indeplineste orice alte sarcini dispuse scris sau verbal de conducerea Primariei comunei Magurele. De asemenea, executa hotararile Consiliului Local Magurele ce le-au fost date spre aducere la indeplinire.

ART.34 Competenta teritoriala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei comunei Magurele este comuna Magurele.

ART.35 Compartimentele din cadrul Primariei comunei Magurele vor colabora, conlucra cu comisiile de specialitate ale Consiliului Local Magurele, in functie de domeniul de activitate.

ART.36 Functionarii publici in domeniile lor de activitate raspund de elaborarea corecta a proiectelor de dispozitii si a rapoartelor de specialitate in conditiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare. Toti salariatii vor respecta ierarhia, conform fisei postului. Lipsa de la serviciu a unui salariat se anunta sefului ierarhic superior. Salariatul este obligat sa prezinte acte doveditoare cu privire la absenta, dupa caz. Parasirea institutiei in timpul programului se face numai motivat si cu acordul sefului ierarhic superior.

ART.37 Orice incalcare a atributiilor, obligatiilor si indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, ori Codului Muncii in functie de categoria salariatului : functionar public sau personal contractual.

ART.38 In Primãria comunei Magurele sunt respectate dispozitiile Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si barbati, Legii 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica.

ART. 39 Prezentul regulament se completeazã cu orice alte prevederi cuprinse în legislatie, care

privesc probleme de organizare, sarcini si atributii noi pentru functionarii primãriilor.

ART. 40 Conducatorii compartimentelor sunt obligati sã asigure cunoasterea si respectarea de cãtre întregul personal a regulamentului de fatã.

ART. 41 Prezentul regulament cuprinde atributiile principale ale fiecãrui compartiment functional.

ART. 42 Acest regulament poate fi modificat ori de câte ori necesitãtile legale de organizare si disciplina muncii o solicitã.

ART. 43 Personalul Primãriei comunei Magurele este obligat sã cunoascã si sã respecte prevederile prezentului Regulament.